Ogólne warunki sprzedaży

MKA SYSTEM

Ogólne Warunki Sprzedaży  

§ 1 Ogólne warunki

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej „OWS”) określają zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedającego i stanowią integralną część wszelkich umów ich sprzedaży Kupującym, w tym również umów sprzedaży zawieranych w drodze pisemnego lub mailowego zamówienia.
 2. OWS są dostępne dla Kupującego w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej pod adresem  w taki sposób, że Kupujący może je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 4. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by powiadomić Kupujących o zmianach w OWS, w szczególności poprzez ogłoszenie zmian na swojej stronie internetowej. Zmiany OWS nie dotyczą umów zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych OWS.

§ 2 Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych OWS zostały przypisane poniższe znaczenia: 

 1. Sprzedający – MKA System Spółka Cywilna Anna Domagała, Magdalena Gancarczyk z siedzibą w Sosnowcu 41-200,
  ul. Mikołajczyka 61-63, NIP 644-350-49-90, REGON 243400027
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Towar i Usługa – rzeczy ruchome oraz świadczenia będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której integralnym elementem są niniejsze OWS;
 4. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, cenę, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane teleadresowe do kontaktu, sposób a także termin i miejsce odbioru zamawianych produktów i usług;
 5. Potwierdzenie – oświadczenie Sprzedającego, złożone na piśmie lub pocztą elektroniczną, o przyjęciu Zamówienia wraz z określeniem co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy oraz warunków płatności.
 6. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Strony są obowiązane do współdziałania przy wykonywaniu umowy sprzedaży zgodnie z jej celem oraz postanowieniami niniejszych OWS 
 2. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta w chwili Potwierdzenie Zamówienia. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.
 3. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest umocowana do składania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy dotyczących umowy sprzedaży, w tym zawarcia, zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy sprzedaży oraz odbioru Towaru.
 4. Jeżeli Zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na Zamówieniu numeru tej oferty lub precyzyjne powołanie się na nią w inny sposób. W przeciwnym razie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Towaru oraz niezgodności w szczególnych parametrach Towaru, określonych w pierwotnym Zamówieniu.
 5. Anulowanie Zamówienia jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim ustaleniu warunków anulowania Zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość Zamówienia.
 6. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

§ 5 Terminy i warunki dostaw

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Towar oraz świadczyć Usługi na warunkach określonych w Potwierdzeniu.
 2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy: „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu przedpłaty.
 3. Przewóz Towarów z magazynu Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego, o ile strony nie uzgodniły inaczej.
 4. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z nieprawidłowości w dostawie, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej lub kurierskiej.
 5. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru z magazynu Sprzedającego.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia jego zgodności z Zamówieniem / Potwierdzeniem / Wydaniem zewnętrznym.
  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość Towaru oraz jego ilość i asortyment. Kupujący zobowiązuje się nie później niż do 3 dni roboczych od odbioru Towaru zgłosić Sprzedającemu pisemnie zastrzeżenia w tym zakresie. Uszkodzenia przesyłki w transporcie należy zgłosić w chwili jej dostarczenia firmie kurierskiej w postaci sporządzenia protokołu szkody.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru do chwili pełnego zapłacenia ceny oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży, bez względu na miejsce składowania lub zamontowania Towaru.
 8. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
 9. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy niż 7 dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru Produktu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 10. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w pkt. 7 Sprzedający jest uprawniony do oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego.

§ 6 Płatności i ceny

 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 2. W przypadku braku odmiennych ustaleń między stronami, ceną towaru jest cena wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru i/lub usługi bez potrąceń i w terminie wskazanym w fakturze.
 4. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności, Sprzedający ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych Zamówień.
 5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 7 Siła wyższa

1.       Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, spowodowane siłą wyższą.

2.      Poprzez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenia nadzwyczajne, niezależne od danej strony, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny, lock down, eksplozję lub pożar.

§ 8 Kary umowne

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w wysokości 20% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów przez Kupującego, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane.
 2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 3. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedającego.

§ 10 Rękojmia

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

§ 11 Cesja

Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego i przetwarzanych w celu realizacji Umowy jest MKA System s.c. – szczegóły pod adresem w zakładce „RODO”
 2. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego zawarcia umowy i jej wykonania.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać informacji o istotnych warunkach umów sprzedaży osobom trzecim.
 2. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży, zawartych w oparciu o niniejsze OWS lub w związku z tymi umowami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego
 5. Niniejsze OSW wchodzą w życie z dniem 02.11.2021